CÁCH SỬ DỤNG

Hướng dẫn cách sử dụng Local Proxies

Bước 1

Đăng nhập vào bảng điều khiển: https://amember.localproxies.com/login

Bước 2

Truy cập https://amember.localproxies.com/proxy-ports và cuộn xuống để xem cài đặt proxy của bạn.

Bước 3

Thêm IP hoặc địa chỉ IP mà bạn muốn sử dụng Local Proxies từ đó.

Dán địa chỉ IP bạn muốn đưa vào danh sách trắng và bấm chọn “CẬP NHẬT (UPDATE)” hoặc trong trường hợp bạn muốn sử dụng Local Proxies từ máy hiện tại của mình, hãy sử dụng nút “THÊM IP HIỆN TẠI (ADD CURRENT IP)”.

Bước 4

Sao chép lệnh kiểm tra và dán nó vào một thiết bị đầu cuối (trong trường hợp dùng hệ điều hành Linux) hoặc dòng lệnh (trên Windows). 

Trên Windows, bạn cần cài đặt curl trước. Truy cập: https://curl.haxx.se/download.html và chọn gói dịch vụ cho hệ điều hành của bạn và cài đặt.

Bước 5

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt cổng bằng cách sử dụng tùy chọn có sẵn trong “Tùy chọn cổng (Port Options)”. Bạn có thể thay đổi quốc gia, tần suất thay đổi IP và nếu chúng tôi phát hiện IP bạn đang sử dụng bị lỗi, chúng tôi có nên thay đổi nó tự động hay không.

+1(833) 469-7500 Local Proxies - phone button